На вниманието на ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, към които има търговски дружества и държавни предприятия

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагането на новата разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) ръководителите на организациите – първостепенни разпоредители с бюджет  ежегодно до 31 март да представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите, включително за търговски дружества, държавните и общинските предприятия към тях, за предходната година, Ви уведомяваме за следното:

Разпоредбата не е приложима за годишното докладване за 2018 г. за търговските дружества и държавните предприятия и ще се прилага на практика за годишното докладване за 2019 г., след актуализиране на Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС.    

 

С пожелание за успешна работа!

 

                                                                  Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

21.02.2019 г.