Въведение в управлението на риска Материали от обучения31.03.2010
Въведение в управлението на риска. Поставяне на основите. Материали от обучения14.01.2010
Добрите практики в областта на управлението на риска в Кралство Нидерландия Материали от обучения31.03.2010
Измерване на риска. Идентифициране, оценка, приоритизиране Материали от обучения14.01.2010
Карта на рисковете Материали от обучения14.01.2010
Определяне на целите и идентифициране на рисковете в пилотните организации Материали от обучения31.03.2010
Оценка и приоритизиране на рисковете Материали от обучения31.03.2010
Оценка на контролните дейности и планиране на допълнителни действия Материали от обучения31.03.2010
Разработване и утвърждаване на стратегия за управление на риска Материали от обучения31.03.2010
Роля на вътрешния одит при въвеждане на управлението на риска Материали от обучения31.03.2010