Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор Указание09.07.2019
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България - 2018 година Документ07.06.2019
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2018 г. Образец09.11.2018
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари - 31 декември 2017 г. Документ08.06.2018
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2017 г. Образец19.02.2018
Консолидиран годишен доклад за вътрешния окнтрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари - 31 декември 2016 г. Документ01.06.2017
Писмо до ръководителите на организации, относно състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2016 г. Документ04.11.2016
Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2016 г. Документ04.11.2016
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2015 г. Документ21.06.2016
Писмо до ръководителите на организации, относно състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2015 г. Документ13.11.2015