Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България


19.09.2018

 

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

На 14.09.2018 г. в Министерство на финансите, се проведе заседание на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в България, което бе председателствано от г-н Георги Йорданов - началник на кабинета на министъра на финансите. На заседанието присъстваха:

1.         Цветан Цветков - председател на Сметната палата на Република България;

2.         Георги Начев - директор на Агенцията за държавна финансова инспекция;

3.         Людмила Рангелова - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;

4.         Миглена Павлова - изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки;

5.         Стефан Белчев - директор на дирекция МКВО в МФ;

6.         Мария Томова - директор на дирекция „Главен инспекторат“ към Министерския съвет;

7.         Теодора Чавдарова - главен секретар на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;

8.         Валентин Бонев – началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция МКВО.

На заседанието беше обсъден проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), както и изпълнението на ангажиментите по Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 – 2020 г.

Обсъдена беше редакция в допълнение на чл. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) относно обхвата, като се включват търговските дружества, включително лечебните заведения, с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чиито капитал е тяхна собственост. С промяната се цели уеднаквяването на приложното поле на ЗФУКПС и Закона за вътрешния одит в публичния сектор, тъй като и двата закона се отнасят за организациите от публичния сектор.

Обсъдено беше и допълнение на закона, относно предоставянето на информация на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол. Първостепенните разпоредители с бюджет следва да включат информация, както за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, така и за търговските дружества, държавните и общински предприятия към тях с цел осигуряване на публичност и прозрачност на системите за вътрешен контрол. Дава се пояснение за контролните дейности и тяхното приложение на всички нива в организацията и на всички етапи при постигането на целите.

Анализът на прилаганите практики за осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор показва, че има сериозно неразбиране относно целите, обхвата и способите за неговото осъществяване, което налага прецизиране на тази контролна дейност. С проекта се предлага редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност да се определят от ръководителите на организациите, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите. В това число предложението е да отпадне разпоредбата, че предварителният контрол… „може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията“. В Допълнителните разпоредби беше предложена конкретна дефиниция за предварителен контрол, която включва и възможните субекти извършващи този вид контрол. Предложението е като задължителна контролна дейност да се прилагат „последващи оценки на изпълнението“, насочени към откриване на възможни грешки и нередности на приключил процес, договор или стопанска операция, а не на последно място и оценка на постигане на съответните резултати, които се определят от ръководителя на организацията, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите.

 Беше обсъдено, че следва да отпаднат като задължителни контролни дейности: докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и ефективността на операциите; процедури за наблюдение; правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията, тъй като не са достатъчно ясно формулирани и това затруднява практическото им приложение, а също така част от тях се съдържат в останалите елементи на финансовото управление и контрол.

Предмет на обсъждане беше и анализът на данните за 2016 и 2017 г., относно състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор, който показа, че има пропуски, дължащи се на обстоятелството, че в част от организациите не се прилага утвърдената от министъра на финансите обща методология. В тази връзка беше предложено да се въведе изискване за задължителното й прилагане.

Членовете на Консултативният съвет изразиха съгласие с предложените промени в посока засилване на административно наказателната отговорност в ЗВОПС, а именно: ръководителите на организациите, неизпълнили задължението си за изграждане на Звено за вътрешен одит, да се наказват с глоба в размер от 200 до 1 000 лв., както и ръководителите на организациите, неизпълнили задължението си за създаване на одитен комитет, да се наказват с глоба от 200 до 600 лв. Положително се прие и акцента към предварителния контрол, разширяването на приложното поле на ЗФУКПС, неговата актуализация съобразно COSO 2013 и др.

Задължение на министъра на финансите е изготвянето на годишен доклад за състоянието на ФУК в публичния сектор. За тази цел се събира информация от съответните ръководители на организации, която се обобщава и анализира. Практиката през периода на действие на ЗФУКПС показва, че почти всяка година има ръководители на организации, които по някакви причини не изпълняват своето законово задължение и не представят на министъра на финансите годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в ръководените от тях организации. С цел постигане на по-добър дисциплиниращ ефект предлагаме в глава пета Административнонаказателни разпоредби размерът на глобата да се промени от 200 до 1000 на 500 до 2000 лв.

Беше предвидена възможност за допълнително обсъждане и предоставяне и на други конкретни предложения след приключване на заседанието.

 

 

 

                                                                                                                       Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"