Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Проект "Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор"


10.09.2018

            

            Уважаеми госпожи и господа,

            Уважаеми колеги,

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ изготви проектно предложение с наименование: „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“, което беше регистрирано успешно чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

Бенефициент по проекта е Министерство на финансите, а реализацията ще се осъществява чрез дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” (МКВО).

Проектът ще с продължителност 27 месеца от 01 октомври 2018 г. до 31 декември 2020 г. и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”.

Проектът е насочен към засилване и модернизиране на вътрешния контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор чрез повишаване на ефективността на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор и повишаване на качеството на вътрешния одит в публичния сектор.

Отделните дейности включват проучване на добрите практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор във водещи страни в ЕС, анализ на текущото състояние, изготвяне на предложения за промени в нормативната и методологическата рамка на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор, провеждане на регионални срещи и обучения.

Целевите групи по проекта са вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, на които ще бъдат представени резултатите от посочените по-горе дейности.

Очакваните резултати са свързани най-вече с:

·         изменение на законодателството в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор;

·         разработване и утвърждаване на методология;

·         подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит;

·         подобряване разбирането на ръководителите на организациите от публичния сектор за вътрешния контрол;

·         засилване на капацитета на дирекция МКВО.

           Посредством проекта всички вътрешни одитори, финансови контрольори и част от ръководители на различни нива в публичния сектор ще имат възможност да бъдат част от предстоящи предложения на изменение в нормативната рамка, както и да вземат участие в обучения на различни теми, специално разработени на база описаните дейности, като почти всички разходи ще бъдат за сметка на проекта.

 

                                                                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”