Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Електронно подаване на документи за участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“


17.07.2018

 

Уважаеми кандидати за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

 

През месец март бе проведен първият изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ в електронен вариант, чрез специализирана електронна система за провеждане на изпити. Този начин на провеждане на изпита улесни кандидатите при решаването на изпитния тест и намали сроковете за обявяване на резултатите.

Успешното протичане на изпита и отзивите след това ни дадоха увереност, че вървим в правилната посока. Но провеждането на изпита е само част от целия процес по придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“. Към момента подаването на документите за участие в изпита се осъществява на хартиен носител. За да постигнем набелязаната ни цел за пълно затваряне на цикъла по електронизирането на изпита, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ предприе действия за разработване на специализиран модул, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

Чрез този модул кандидатите ще могат лесно и бързо да подават документите за участие в изпита в нормативно определените срокове от персоналните си компютри. Към настоящия момент все още остава неуточнен единствено начина на заплащане на дължимата държавна такса за явяване на изпит – по електронен път или чрез заплащане по банков път/на касата на Министерството на финансите, последващо сканиране на платежния документ и прикачването му в специализирания модул. След изпращане на документите за участие системата ще предостави уникален регистрационен индекс на кандидатите, чрез който те ще имат достъп до относимата за тях информация. Ще се елиминира риска от непопълване на някой от задължителните реквизити от заявлението, както и липса на документ за платена държавна такса за явяване на изпит.

За да улесним подаването на заявления за участие в изпита е необходимо да се актуализира и нормативната уредба, респективно да се разработи специализирания модул, което ще отнеме определен технологичен период от време. В тази връзка дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ предвижда следващия изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ да се проведе през първата половина на 2019 г.

Своевременно ще Ви уведомяваме за постигнатите резултати.

 

                                                                                                                       Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“