Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Резултати от извършени одитни ангажименти по приоритетни области за 2018 г.


06.07.2018

                    

                      Уважаеми дами и господа,

              Уважаеми колеги,

 

                   Във връзка с дадените от министъра на финансите Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2018 г. (Указанията), служители от отдел „Методология на контрола“ в Министерството на финансите извършиха преглед и анализ на резултатите, отразени в одитните доклади, постъпили към 30 юни 2018 г. Определените приоритетни области за одитиране са „Политика за защита на личните данни и личната неприкосновеност“ и „Осъществяваният предварителен контрол за законосъобразност“.

              Министерството на финансите и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, чрез Указанията успешно привлече вниманието на ръководителите и персонала на организациите в публичния сектор за влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента). Обърнато бе внимание на новите принципи на отчетност и защита на личните данни, както и размерите на санкциите при неприлагане му.

                  В Министерството на финансите постъпиха 130 одитни доклада от организации в публичния сектор. От извършения преглед на одитните доклади се установи, че вътрешните одитори са акцентирали на състоянието на вътрешните актове на организациите и съответствието им с изискванията на Закона за защита на личните данни, както и готовността на организациите за прилагане на новите изисквания на Регламента. Обърнато е внимание на ръководството за важността на съответствието на тези актове с Регламента, като са дадени конкретни предложения за предприемане на необходимите действия и мерки за безпроблемното прилагане на Регламента, чрез създаване на работни групи, провеждане на обучения и др. По този начин вътрешните одитори са подпомогнали ръководителите на организации за по-доброто разбиране на необходимите промени, действителното състояние и необходимостта от предприемане на конкретни мерки и дейности.

                  Изразяваме надежда, че следващите одитни доклади вече ще покажат ефективно и професионално действителното прилагане на Регламента и Закона за защита на личните данни, предприетите от ръководителите на организации действия за постигане на съответствие, трудностите и проблемите, с които се сблъскват при прилагането му.

                  По отношение на осъществявания предварителен контрол за законосъобразност в Министерството на финансите постъпиха 52 одитни доклада от организации в публичния сектор. В резултат на извършения преглед се установи, че в повечето организации звената за вътрешен одит са извършили анализ на регламентацията и практическото извършване и документиране на предварителен контрол за законосъобразност, направили са съответните изводи и са дали конкретни препоръки за подобрение.

                  В част от организациите вътрешните одитори са установили, че предварителният контрол е адекватен и ефективен, не се извършва формално и утвърдените вътрешни правила за предварителен контрол като цяло се спазват, с някои изключения. Все още съществуват организации, в които за важни процеси и дейности не е ясно разписан ред и начин за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност.

                  Следва да се отбележи, че при проведени от вътрешния одит проучвания сред ръководните служители в организацията преобладава мнението, че има полза от предварителния контрол за законосъобразност и той не утежнява излишно процесът по вземане на управленско решение/извършване на действие. Разбира се има и  организации, чиито ръководители на структурни звена считат, че в определени случаи многобройните контроли забавят неоправдано процесите в организацията. Преобладаващата положителна нагласа на ръководния персонал ни дава увереност, че предварителният контрол е полезен и необходим, и единствено се нуждае от прецизиране на процедурите, свързани с неговото практическо извършване и документиране.       

По отношение на предварителния контрол за законосъобразност за процеси и дейности, които нямат пряко финансово изражение се установи, че той не е ясно дефиниран и възложен на съответните компетентни длъжностни лица, с цел минимизиране на риска от вземането на незаконосъобразни решения, което би довело до сериозни негативни последици за организацията. 

                 От обобщената и анализирана информация от постъпилите одитни доклади може да се направи извод, че в различните организации са въведени и се прилагат различни практики за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, които не във всички случаи са съобразени със спецификата на съответната организация, с идентифицираните рискове и с професионалната компетентност и подготвеност на лицата, на които е възложен. В някои от организациите дейността на финансовия контрольор се свежда до преглед на предоставените становища от различни длъжностни лица в рамките на тяхната функционална компетентност, и в по-малка степен до извършване на конкретни проверки на документи, факти и обстоятелства, с оглед изразяване на мнение за съответствие на предстоящо решение/действие с приложимите нормативни изисквания.

Крайната оценка за адекватност и ефективност на предварителния контрол следва да се базира не толкова на формалното разписване и прилагане на определени контроли и процедури, а на доброто представяне и постигане на целите от организацията.

Дирекция МКВО има готовност за актуализиране на методологията в областта на осъществяване на предварителен контрол, съобразно предстоящите промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

                                                                                                                           Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“