Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит по електронен път


12.02.2018

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

Уведомяваме Ви, че от днес, 12.02.2018 г., ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет (ПРБ) могат да изпращат на министъра на финансите годишните си доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит за отчетната 2017 г. по електронен път чрез модул „Годишно докладване“. Модулът е достъпен от бутон „Годишно докладване“, намиращ се в горния десен ъгъл на страницата на Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО).

Достъп до модул „Годишно докладване“ ще се осигури само на лица, които са оправомощени чрез заповед на ръководителя на организацията да отговарят за процеса по попълване на съответния въпросник и изпращане на доклада по електронен път. В заповедта се посочват трите имена, длъжността и електронната поща на оправомощените лица, както и за кой вид докладване ще отговарят.

Обръщаме внимание, че процеса по регистрация следва да започне след издаване на заповед от ръководителя на организация, тъй като тя е задължителен реквизит.

Ръководителите на организации – второстепенни разпоредители с бюджет нямат задължение да работят с модул „Годишно докладване“ за отчетната 2017 г. Те представят въпросника и доклада на хартиен носител на първостепенния им разпоредител с бюджет, в нормативно определените срокове.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите изготви Насоки за попълване на въпросник, изготвяне и изпращане на доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит по електронен път, които може да намерите на страницата на модул „Годишно докладване“ и в прикачения по-долу файл.

 

Желаем Ви ползотворна и успешна работа с модул „Годишно докладване“!

 

                                                                                                Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“