Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Обучения за годишното докладване по електронен път


07.02.2018

 

Уважаеми колеги,

Уважаеми госпожи и господа,

 

Предстои въвеждането на новия модул „Годишно докладване“, към Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), чрез който ръководителите на организациите от публичния сектор – първостепенни разпоредители с бюджет, ще могат да докладват за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и за дейността по вътрешен одит (ВО) в ръководените от тях организации по електронен път. Предвид спецификата на електронното докладване, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ инициира провеждането на обучения с лицата, ангажирани с процеса по годишно докладване за състоянието на СФУК и ВО в организациите – първостепенни разпоредители с бюджет. Обученията ще се проведат с любезното съдействие на Школата по публични финанси и Института по публична администрация. Основната цел на обучението е представяне на основните стъпки при регистрацията, въвеждането и изпращането на информацията до министъра на финансите чрез функционалностите на модул „Годишно докладване“.

 Темата на обучението е „Нови моменти в процеса по годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за дейността по вътрешен одит“. Програмата включва теоретична част и online демонстрация на отделните стъпки в процеса на годишно докладване чрез модул „Годишно докладване“ част от ИСФУКВО.

          В обученията могат да вземат участие до двама представители от всяка организацияръководителят на звеното за вътрешен одит (вътрешен одитор, който ще отговоря за попълването на въпросника за дейността по вътрешен одит и изпращане на доклада в Министерството на финансите) и лицето, отговорно за изготвяне на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол. За участие в обученията няма да се заплаща такса.

          Обръщаме внимание, че до края на отчетния период представители на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ няма да проведат други обучения на тази тема. С тези обучения не може да се обхване цялата целевата група, поради което в ИСФУКВО ще публикуваме указания за начина на регистрация в модула, попълване на въпросника и изпращане на доклада в Министерството на финансите по електронен път.

         Обученията ще се проведат на:

         12 февруари 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, Център Prоject lab, бул. Мария Луиза 58, ет. 3., организирано от Института по публична администрация;

         22 февруари 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, ул. „Аксаков“ № 1, организирано от Школата по публични финанси към Министерство на финансите;

         23 февруари 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, ул. „Аксаков“ № 1, организирано от Школата по публични финанси към Министерство на финансите.

 

         Местата в обученията са ограничени, поради което представители от една организация могат да участват само в едно от горепосочените обучения.

          За участие в обучението, провеждащо се на 12 февруари 2018 г., е необходимо да заявите участие най-късно до 12.00 ч. на 9 февруари 2018 г. в Института по публична администрация, г-жа  Диана Енева, тел. 02/940 2559, e-mail: [email protected].

         За участие в обученията, провеждащи се на 22 и 23 февруари 2018 г., е необходимо да заявите участие най-късно до 20 февруари 2018 г. в Школата по публични финанси, г-жа Милена Русчуклиева, тел. 02/9859 2133, e-mail: [email protected]. Заявка за участие в обученията, провеждани в Школата по публични финанси, може да намерите на следния линк: http://www.minfin.bg/bg/67

  

                                                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“