Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ОДИТЕН КОМИТЕТ В МИНИСТЕРСТВО


30.01.2018

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че министърът на финансите съгласува състава на одитния комитет в Министерството на образованието и науката, по реда на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (НПОСДОКОПС).

Пожелаваме успешна и ползотворна работа на новосформирания и първи за министерство одитен комитет, създаден по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Изразяваме своето очакване дейността му да допринесе за повишаване на ефективността на работата на звеното за вътрешен одит, и на организацията като цяло, в съответствие с добрите международни практики.

Предвид законовото задължение насърчаваме министерствата, общините с изградени звена за вътрешен одит и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да предприемат необходимите действия за изграждане на одитни комитети. Обръщаме внимание на проактивната роля на ръководителя на вътрешния одит да инициира това пред съответния ръководител на организация.

                                                                                                            

                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.