Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
УКАЗАНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ И ОБЛАСТИ ЗА ОДИТИРАНЕ ПРИ ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗА 2018 Г.


18.12.2017

            

            Уважаеми госпожи и господа,

            Уважаеми колеги,

 

            В изпълнение на чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), министърът на финансите утвърди Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2018 г.

            Задължени да прилагат Указанията са организациите, посочени в чл. 12 от ЗВОПС, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата.

В изпълнение на функциите си по наблюдение и координация, ръководителите на звената за вътрешен одит е необходимо да изпратят Указанията на звената за вътрешен одит в организациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет и на търговските дружества и държавните предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6 – 8 от ЗВОПС. Докладите за одитните ангажименти по приоритетните области, изпълнени в тези организации, се представят на първостепенния разпоредител с бюджет, който ги  изпраща на министъра на финансите.

Докладите от изпълнените одитни ангажименти по приоритетните области, се изпращат на министъра на финансите в 10 дневен срок от окончателното им връчване на ръководителя на организацията.

Указанията са публикувани в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, раздел: Документи/Методология/Вътрешен одит.

 

С пожелание за спорна работа!

 

                                                                                                                         Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“