Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛЬОРИ,ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


08.08.2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Представяме на Вашето внимание Дискусионен материал, който представлява позицията на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ по отношение развитието и модернизацията на финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Настоящият материал представя визията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор в Република България, съобразно правомощията и компетентностите на министъра на финансите, определени със Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Следвайки анализа на резултатите от натрупаната вече над 10 годишна практика и промените в нормативните и подзаконовите актове на национално и европейско ниво, естественият ход на процеса води към надграждане и усъвършенстване на поставеният модел за вътрешен контрол. Ефективният вътрешен контрол поставя изисквания вече не само към финансовото управление, а и към нефинансовото управление. В тази връзка поставяме на дискусия възможността да се структурира и нефинансовото управление, като част от доброто общо управление на публичните средства с фокус върху резултатите.

В тази връзка разчитаме да изразите Вашата активна и конструктивна позиция и да представите конкретни предложения за актуализиране и доразвиване на методологията в областта на финансовото управление и контрол, които да намерят отражение и в бъдещата Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор 2017 - 2020.

 

С пожелание за успешна работа,

                                                                                                           Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“