Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
Информация за дейността на дирекция МКВО


19.06.2017

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Измина половин година от създаването на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”. Смятам, че е редно да представим пред Вас какво успяхме и какво не успяхме да свършим за това време и разбира се, какви са целите, които си поставяме.

Отчитаме като напълно приключили проекти приетите от Министерския съвет документи - Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, както и Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството в публичния сектор. Приключи и изготвянето на Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2016 г. и беше внесен в законоустановения срок в Министерския съвет. Споделяме мнението, изразявано на редовните ни срещи с вътрешни одитори, че към момента този процес на набиране и сводиране на информация няма съществена стойност и годишните доклади за състоянието на СФУК, изготвяни от организациите от публичния сектор се явяват като едни архивни статистически дела. Същевременно обобщаването, анализирането и консолидирането на годишните доклади ангажира един доста сериозен времеви и човешки ресурс за дирекцията.

В процес на финализиране е проект за актуализиране на Наредбата за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за сертифициране на вътрешните одитори в публичния сектор. Заедно с колегите от дирекцията обмисляме възможности след придобиване на сертификата „Вътрешен одитор в публичния сектор“ за добавяне на стойността му чрез различни методи за поддържане на нивото, в случай, че не се практикува професията. Това може да стане основно чрез различни форми на обучения и др., както и срокове, след които да отпадат правата за ползване от неговите притежатели, които не практикуват професията. Вярвам, ще се съгласите, че един придобит сертификат, примерно преди 10 години, от експерт непрактикуващ професията на вътрешен одитор, се явява една формалност без професионална тежест. Също така нашите усилия са насочени и в посока електронизация на изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, което намери своето отражение и в сключения меморандум за сътрудничество между МФ и УНСС.

В момента се изготвя и Стратегия за развитието на вътрешния контрол в публичния сектор с хоризонт 2020 г., която ще бъде съобразена с актуалните разбирания за вътрешния контрол като такъв. Държавен вътрешен контрол (ДВК) е съвременното наименование на концепцията или модела за Държавния вътрешен финансов контрол (с отпадане на „Ф“ от абревиатурата, се избягва асоциацията, че изграждането и функционирането на СФУК е задължение основно на счетоводство, контрольори и одитори). Натрупаният опит и добрите практики налагат промяна на използвания досега термин и в Европейската комисия, както и при останалите държави-членки, като се прави опит двете понятия – ВО и СФУК да не се разграничават и да се разглеждат като взаимосвързани елементи на едно цяло.

Работим паралелно и ефективно и с Главния инспекторат към Министерския съвет. Практиката показва, че функцията на инспекторатите е факт от 17 години и не може да се пренебрегва от ДВК, тъй като тя е част от него[1] и неоснователно понякога е смятана за нещо неприсъщо и едва ли не конкурентно.

Ангажирали сме се активно и с изготвянето на нов наръчник за вътрешен одит, който ще отразява адекватно приетите преди близо година Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит (МСППВО). Имаме желанието и се надяваме той да бъде утвърден в рамките на текущата година.

Работим в посока и за ефективното обновяване на страницата – ИСФУКВО, да се улесни достъпа до системата и да предоставя стойностна информация, с опция за форум за споделяне на контролни практики, мнения и предложения. В тази връзка бихме искали да обърнем внимание, че за поддържане на актуална информация за звената за вътрешен одит разчитаме на своевременно подаване на информация от Ваша страна при всяка персонална промяна.  

Останалите цели и намерения можете да видите в публикувания в ИСФУКВО документ „Цели на дирекция МКВО за изпълнение на програмата за управление на правителството за периода 2017 – 2021 г.“.

На пръв поглед, може би направеното до момента не е много и не касае пряко Вашата ежедневна работа, но вярваме, че ще оцените амбицията и усилията на Министерството на финансите и в частност на нашата дирекция да се пребори със статуквото и с някои мнения за все още утопичния вътрешен контрол и в частност, вътрешен одит, като имагинерни понятия.

С удовлетворение можем да кажем, че свършената досега работа е резултат на общите усилия и работа на служителите на дирекция МКВО, за сега без помощ от външни експерти и подпомагащи проекти. Усилията ни ще продължават да бъдат насочени към развитие и утвърждаване на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор като ефективни инструменти в организациите от публичния сектор.

 

Поздрави,

Ст. Белчев

Директор на дирекция МКВО[1] Виж трите линии на защита на http://www.iiabg.org