Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ДО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


31.05.2017

 

Уважаеми госпожи и господа,

            Уважаеми колеги,

 

            Във връзка с разработване на Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г., дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ дефинира четири основни цели с конкретни мерки за изпълнение. Целите са насочени към засилване ефективността на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор, подобряване на превантивната контролна дейност в публичния сектор, увеличаване на ползата от вътрешния одит, публичността и прозрачността при управлението на публичните средства.

            Първата цел, която си поставя дирекцията е „Развитие и надграждане на правната рамка за повишаване на ефективността на вътрешния контрол, в това число и вътрешния одит в организациите от публичния сектор“. Това ще се постигне с изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Наредба № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“.

            Усилията на дирекцията ще бъдат насочени основно и към „Укрепване на финансовото управление и контрол, в това число и на вътрешния одит в публичния сектор и повишаване ефективността на управлението на публичните финанси“. Изпълнението на тази цел ще се осъществи чрез изготвяне на Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор за периода 2017-2020 г.; оказване на методическа помощ на ръководителите на организации от публичния сектор в процеса по изграждане на одитните комитети; разработване и въвеждане на актуализирани методологични актове по отношение на вътрешния контрол и одит в организациите от публичния сектор; издаване/актуализиране на указания от министъра на финансите за високорискови и приоритетни области за одит, във връзка с годишното планиране от звената за вътрешен одит; активно сътрудничество с Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) чрез съвместни усилия за усъвършенстване на вътрешния контрол, управлението на риска и дейността по вътрешен одит в публичния сектор, в името на реалното утвърждаване авторитета на професията на вътрешния одитор.

С особена важност може да посочим действията, които ще предприеме дирекцията за постигане на ясно разделение на функциите и отговорностите и подобряване на координацията и взаимоотношенията с други контролни органи – Сметната палата, Главен инспекторат към МС, Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, Комисия за финансов надзор и управляващите органи по оперативните програми, чрез иницииране сключването на рамково споразумение с всички контролни институции за изграждането на „Обществен контролен борд“. Това споразумение ще описва обхвата на отговорностите и функциите на отделните контролни органи, избягване дублирането на ресурси и оптимизиране на законодателството в областта на контрола в страната. Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще организира провеждането на регулярни срещи с представители на отделните контролни органи, с оглед координиране и синхронизиране на годишните планове на съответните организации.

И не на последно място по важност дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще продължи да анализира състоянието на системите за финансово управление и контрол и вътрешен одит като усъвършенства процеса по годишно докладване, чрез въвеждане на уеб-базирана система; извършване на системни наблюдения в министерствата и общините, с оглед доразвиване на съществуващата методология и ще наблюдава и контролира процеса по извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност.

Самите цели и мерки, с които те ще се постигнат не са константни и ще са релевантни на текущото състояние в публичния сектор. Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" приема всякакви предложения за надграждане и тяхното актуализиране. Отчитаме напълно факта, че основен проблем при създаването на нови политики е, че те често не са достатъчно добре консултирани и разработвани в тясно взаимодействие с университетските среди, неправителствени организации и обществото като цяло.

Споделяме и мнението, че публикуването на проекти на интернет сайтовете с цел информираност и последващо обществено обсъждане може да се каже, че не е достатъчно. Необходими са и проактивни, целенасочени и добре фокусирани консултации със съответните целеви групи и като цяло задълбочена и дългосрочна работа, така че разработваните политики да бъдат припознавани като обща задача. Няма как да не отчетем и редицата слабости и при самото изпълнение на публичните политики в сферата на управлението и контрола. Влага се прекалено много енергия за тяхното създаване, като впоследствие тези усилия се разсейват, което води със себе си слаб акцент върху изпълнението, предимно поради липсата на механизми за персонална ангажираност и отговорност за постигането на резултати, както и реално финансово обвързване чрез програмните бюджети.

Именно поради горното като добра практика отчитаме и споделени бъдещи инициативи с дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет с цел избягване на различни послания и различия в законодателството в областта на управлението и контрола на страната.

 

С пожелание на ползотворно сътрудничество,

 

                                                                                                                             Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“