Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ДО ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ


17.05.2017

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо изх.№ 91-00-188/11.05.2017 г. на министъра на финансите до първостепенните разпоредители с бюджет относно извършването на одитни ангажименти с цел „Преглед, анализ и оценка на степента на внедряване и прилагане на плащанията по реда на чл.4, ал.1 и ал.3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и ефективността от тяхното прилагане“, бихме искали да направим следното важно уточнение:

За организациите с бюджет под 10 млн.лв., в които няма изградени звена за вътрешен одит, не е задължително да се прилага разпоредбата на чл.12, ал.5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор/ЗВОПС/, съгласно която „дейността по вътрешен одит може да се осъществява от лица, които не са служители на съответната организация и отговарят на изискванията на чл.21, ал. 1 от ЗВОПС.“ Информацията за въвеждането и прилагането на картовите плащания може да се подготви от други лица в организацията, които са ангажирани с процеса по изготвянето на отчетите за касовото изпълнение.

Издадените указания на министъра на финансите за отчитане на осъществения текущ контрол от първостепенните разпоредители с бюджет на дейностите, свързани с въвеждане и прилагане на картовите плащания, извършени по реда на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се отнасят за всички организации първостепенни разпоредители с бюджет.

В тази връзка очакваме от ръководителите на организации, в които няма изградени звена за вътрешен одит да представят информация, която да съдържа единствено анализ или мотивирано решение за внедряване или неприлагане на терминални устройства ПОС по чл. 4, ал. 1 и 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Предлагаме на Вашето внимание и допълнителни писма до общините от министъра на финансите, свързани с въвеждане и прилагане на картовите плащания, извършвани по реда на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 

С пожелание за успешна работа!

 

                                                                           Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“