Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Актуална информация
Информацията, съдържаща лични данни в ИСФУКВО е временно недостъпна, поради реорганизация на системата.
ДО ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ


12.05.2017

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно указания на министъра на финансите до бюджетните организации, относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение, първостепенните разпоредители с бюджет следва да осъществяват ефективен текущ контрол на дейностите, свързани с въвеждане и прилагане на картовите плащания, извършени по реда на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, и на ефективността от тяхното прилагане, в т.ч. и чрез одитни ангажименти от страна на звената за вътрешен одит (ЗВО).

В тази връзка в срок до 30 юни 2017 г. първостепенните разпоредители с бюджет с професионалната и компетентна помощ на ЗВО по места следва да извършат преглед, оценка и анализ за степента на внедряване и прилагане на картовите плащания, като за резултатите от извършения анализ следва да бъде уведомен министъра на финансите.

С оглед по-добра оперативност прилагаме на Вашето внимание и писмото от министъра на финансите до ръководителите на първостепенните разпоредители с бюджет с горецитираната информация.

Моля при въпроси по темата да се обръщате на тел. 9859 5251 Стефан Белчев – директор на дирекция МКВО или 9859 5254 Валентин Бонев – началник на отдел МК, или на е-mail: [email protected].

 С пожелание за успешна работа!

 

                                                                                             Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“