Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Сертифициране на ВО
Публичен регистър на СВО
Въпроси и отговори
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
    
   Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" в Министерство на финансите.

20.04.2017   Топ новина
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
02.04.2019  
Прилагане изискването на чл. 19, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
 
18.03.2019  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
21.02.2019  
На вниманието на ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, към които има търговски дружества и държавни предприятия
 
15.02.2019  
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 
11.02.2019  
ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ОТ МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ЦЕНТРАЛНИ ВЕДОМСТВА
 
31.01.2019  
Обучения към Школата по публични финанси
 
29.01.2019  
Обучения за годишното докладване за състоянието на СФУК и за дейността по вътрешен одит
 
23.01.2019  
Провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2019 г.
 
17.01.2019  
Провеждане на регулярна работна среща между ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите
 
1234567